<a href="/Default.aspx?tabid=74&catid=19">Chuyên môn</a> Chuyên môn
Thông báo tuyển sinh hệ Dự bị Đại học Dân tộc Năm học 2015- 2016
Cập nhật lúc: 21:00 24/06/15

Căn cứ thông tư số 25/2010/TT - BGDĐT ngày 13/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế " Tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học hệ dự bị đại học";

(8489) Xem tiếp >>
Những thông tin về Nhà trường
Cập nhật lúc: 20:56 24/06/15

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thực hiện công tác tuyển sinh, bỗi dưỡng dự bị đại học theo chỉ tiêu của Bộ GD và ĐT giao với quy mô từ 800 -> 1000 học sinh/ năm học

(1929) Xem tiếp >>
Đơn đăng kí xét tuyển học hệ dự bị đại học năm 2015
Cập nhật lúc: 20:56 24/06/15

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

(5741) Xem tiếp >>
QUY ĐỊNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Cập nhật lúc: 08:03 15/10/14

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học (ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGDĐT, ngày 06/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

(352) Xem tiếp >>
QUY CHẾ Tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học
Cập nhật lúc: 22:57 02/08/13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày13/10 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

(3581) Xem tiếp >>
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học
Cập nhật lúc: 16:04 28/01/13

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;

(1946) Xem tiếp >>
Nội quy nề nếp hoạt động chuyên môn
Cập nhật lúc: 16:26 13/11/12

Nội quy này quy định nề nếp hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn trong quá trình thực hiện nề nếp hoạt động chuyên môn.

(926) Xem tiếp >>
<a href="/Default.aspx?tabid=74&amp;catid=22">tin tức sự kiện</a> tin tức sự kiện
Thông báo Về việc giới thiệu chữ kí
Cập nhật lúc: 15:44 22/05/14

Giới thiệu mẫu chữ kí của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn nhiệm kì 2014- 2019

(611) Xem tiếp >>
Kỷ yếu Trường Dự bị Đại học Dân Tộc Sầm Sơn
Cập nhật lúc: 08:57 19/03/14

Những hình ảnh ghi dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển

(705) Xem tiếp >>
THÔNG BÁO
Cập nhật lúc: 08:41 08/11/13

Mời dự lễ kỉ niệm mười năm thành lập trường

(2542) Xem tiếp >>
Công tác cán bộ
Cập nhật lúc: 16:34 08/10/13

Làm rõ thông tin cán bộ

(811) Xem tiếp >>
Kế hoạch năm học 2013- 2014
Cập nhật lúc: 21:44 27/09/13

Kế hoạch năm học 2013- 2014

(833) Xem tiếp >>
Quy định hồ sơ nhập học năm học 2013- 2014
Cập nhật lúc: 21:04 27/09/13

Học sinh đến nhập học tại trường cần thực hiện các quy định sau:

(1781) Xem tiếp >>
Công tác cán bộ
Cập nhật lúc: 09:35 27/09/13

Công tác cán bộ(Kèm theo Công văn 351/ DBĐHSS)

(1514) Xem tiếp >>
<a href="/Default.aspx?tabid=74&catid=20">Học sinh - Sinh viên</a> Học sinh - Sinh viên
 
Về đầu